Informacje prawne


Niniejsza Strona internetowa ma za zadanie dostarczanie informacji na temat firm świadczących usługi doradztwa finansowego, usług księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego i inwestycyjnego.

Serwis Doradcy.zLublina.pl zobowiązuje się podejmować działania, zapewniające użytkownikom swojej strony internetowej dostęp do informacji. Doradcy.zLublina.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności informacji zawartej na stronie internetowej, jednakże nie może ponosić odpowiedzialności za błędy, pomyłki lub za skutki działań podejmowanych na podstawie tych informacji. Strona internetowa może zawierać odnośniki i linki, które mogą przekierowywać użytkownika do innych serwisów, nad którymi Doradcy.zLublina.pl nie posiada żadnej kontroli. Doradcy.zLublina.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje i treści dostępne w takich serwisach. W związku z powyższym, użytkownik zapoznaje się i wykorzystuje wszelkie informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Niniejsza strona internetowa nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Żadna z informacji, umieszczonych na Stronie internetowej, nie może być traktowana jako oferta kupna lub sprzedaży. Produkty lub usługi prezentowane na Stronie internetowej mogą nie być dostępne w każdym kraju.

Niniejsza Strona Internetowa i jej treść są chronione zgodnie z przepisami kodeksu dotyczącymi praw własności intelektualnej, przede wszystkim w zakresie oprogramowania, tekstu, obrazów animowanych lub statycznych, dźwięku, know-how, marki, prawa autorskiego, rysunków, bazy danych i wzorów. Wszelkie informacje podane na niniejszej Stronie Internetowej stanowią wyłączną własność Doradcy.zLublina.pl.

Użytkownik nie ma prawa do reprodukowania - w jakiejkolwiek formie - częściowo lub w całości, danych, wyglądu strony lub jej organizacji, lub prac chronionych prawem autorskim prezentowanych na Stronie Internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody posiadacza prawa autorskiego związanego z daną pracą, prezentacją lub organizacją strony, lub reprodukowanych danych. Znaki towarowe i logo umieszczone na Stronie Internetowej stanowią własność Doradcy.zLublina.pl lub stron trzecich. Jakiekolwiek reprodukowanie, w całości lub w części, znaków towarowych lub logo ze Strony Internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Doradcy.zLublina.pl lub tych stron trzecich jest zabronione.

Serwis nie gromadzi oraz nie przetwarza danych osobowych użytkowników